Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Aktualność Czym są wartości Unii Europejskiej?

Czym są wartości Unii Europejskiej?

Od czasu pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę, osoby reprezentujące instytucje Unii Europejskiej, w tym przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Roberta Metsola, czy szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powtarzają, że Ukrainki i Ukraińcy walczą i umierają za „wartości europejskie”[i]otwiera się w nowej karcie. Podczas przemówienia skierowanego do Parlamentu Europejskiego prezydent Volodymyr Zelensky pokreślił, że Unia Europejska i Ukraina podzielają te same wartości, zaś europejskie standardy i sposób życia wyznaczają rządy prawa[ii]otwiera się w nowej karcie. Potwierdził także, że dla narodu ukraińskiego to Europa (a nie Rosja) jest „domem”[iii]otwiera się w nowej karcie.

Gdyby jednak zapytać, przypadkową, spotkaną na ulicy osobę, czym są europejskie wartości, jak są zdefiniowane, w jakich dokumentach ich szukać, to czy uzyskalibyśmy podobnie jednoznaczną odpowiedź?

W Dniu Europy, ustanowionym dla upamiętnienia Deklaracji Schumana (a więc aktu założycielskiego europejskiej wspólnoty), warto się zastanowić, na jakich fundamentach zbudowano Unię Europejską i czym są owe „wartości europejskie”

Źródła: prawo i historia

Wartości Unii Europejskiej mają określone źródła prawne, opisuje je Artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE):

Główne wartości Unii
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn[v]otwiera się w nowej karcie.

Oczywiście, wszystkie pojęcia, które wymienia Art. 2 TUE, odwołują się zarówno do tradycji prawnych, jak i historycznych, filozoficznych i społecznych, które funkcjonowały w państwach i społeczeństwach Unii Europejskiej na długo nim uchwalono Traktat o Unii Europejskiej. Art. 2 TUE odzwierciedla zobowiązania, zawarte w konstytucjach państw europejskich (w tym polskiej), a więc nie narzuca niczego, czego same państwa członkowskie wcześniej nie zadeklarowały.

Ważny w tym kontekście jest Motyw 35 wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie C-216/18 PPU[vi]otwiera się w nowej karcie, w którym podkreślono, że: Unia opiera się na zasadniczym założeniu, zgodnie z którym każde państwo członkowskie dzieli z wszystkimi innymi państwami członkowskimi – i przyjmuje, że państwa te dzielą z nim – szereg wspólnych wartości, na których opiera się Unia, jak sprecyzowano w art. 2 TUE. Założenie to oznacza (…), że wartości te będą uznawane i że zatem prawo Unii, które wprowadza je w życie, będzie przestrzegane…[vii]otwiera się w nowej karcie

Kluczowa jest zatem zasada zaufania między państwami, która opiera się na podzielanych przez państwa członkowskie wartościach. Innymi słowy, istotę Unii Europejskiej definiują zarówno przepisy prawa, jak i stojące za tymi przepisami normy, co podkreśla powyższe orzeczenie TSUE[viii]otwiera się w nowej karcie. Źródłem tych wartości, jak wskazuje preambuła TUE, jest kulturowe, religijne i humanistyczne dziedzictwo Europy, z którego wynikają powszechne wartości, stanowiące nienaruszalne i niezbywalne prawa człowieka, jak również wolność, demokracja, równość oraz państwo prawne[ix]otwiera się w nowej karcie.

test