Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

RODO

;

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1. Administratorem moich danych osobowych jest Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z siedzibą: ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź nr KRS 0000057288 nr NIP 7262303797 (dalej: Administrator)
  2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (RODO). Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji, podpisania umowy i realizacji w ramach prowadzonej działalności statutowej Administratora polegającej na udzielaniu mikrograntów/ mikrowsparć, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. Dane osobowe są niezbędne dla realizacji w/w. Podanie danych jest dobrowolne. Jednak niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji, zawarcia umowy na realizację w/w zadania i jej realizacji.
  3. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym na rzecz Administratora obsługę prawną, księgową, promocyjną, firmie informatycznej świadczącej obsługę IT i hostingową, obsługę procesu składania wniosków, badania ewaluacyjne na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Administratora i sponsorów programu.
  4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawie danych osobowych mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej iodo@rt-net.pl. (dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Operatora).
  5. Dane będą przetwarzane przez określony w umowach Administratora z instytucjami finansującymi program.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie moich danych, w tym nie będzie dokonywał profilowania.